Vypláchnutie a odvzdušnenie systému riadenia

Vypláchnutie systému riadenia

Vypnite motor

 • Vypnite zapaľovanie
 • Zaistite kód rádia
 • Odsvorkujte záporný pól batérie

Čerpadlo riadenia /8/ pred montážou odvzdušnite

 • Naplňte čerpadlo riadenia /8/ na pripojenie prívodného vedenia /1/
 • Rukou pretočte piest /7/ až vyjde hydraulický olej na tlakovej strane hydraulického čerpadla /pripojenie pružnej hadice / /3/

Odpojte vratné potrubie /5/ od vyrovnávacej nádrže /2/

 • Zachyťte hydraulický olej a odovzdajte ho na opätovné zhodnotenie
 • Uzatvorte vyrovnávaciu nádrž /2/ na vratnom otvore
 • Otvorený koniec vratného potrubia /5/ vložte do zachytávacej nádoby

Odoberte jemný filter z vyrovnávacej nádrže /2/ / nie je možné na všetkých vozidlách/

Vyčistite vyrovnávaciu nádrž /2/

Vložte nový jemný filter

Naplňte riadiaci systém cez vyrovnávaciu nádrž /2/ s novým hydraulickým olejom

Prisvorkujte záporný pól batérie

Urobte opatrenia na zabránenie spusteniu motora /rešpektujte návod od výrobcu/

Pretočte motor s otáčkami štartéra, pritom doplňte čerstvý hydraulický olej – minimálne 1 liter

Odstráňte uzáver vratného otvoru na vyrovnávacej nádrži /2/

Pripojte vratnú hadicu /5/

Odvzdušnite systém riadenia

Odvzdušnenie systému riadenia

Naplňte vyrovnávaciu nádrž /2/ až po značku maxima s čerstvým hydraulickým olejom

Nadvihnite vozidlo až pokým riadiaca/e/ os/i/ nezapadne / nezapadnú/

Pri vypnutom motore pomaly pretočte volant dvakrát od jedného dorazu po druhý

Až po značku maxima naplňte s čerstvým hydraulickým olejom

Spustite motor a dbajte, aby vola olejová nádrž naplnená olejom, aby sa zabránilo nasávaniu vzduchu

Otáčajte volant 10 – 15 krát pomaly od jedného dorazu k druhému

 • Nedržte volant na doraze dlhšie ako 5 sekúnd
 • – nepôsobte na doraz žiadnou väčšou silou, hydraulický olej by sa inak mohol speniť
 • – zopakujte postup, až kým na vyrovnávacej nádrži /2/ neprestanú unikať vzduchové bubliny

Naplňte vyrovnávaciu nádrž /2/ až po značku maxima s čerstvým hydraulickým olejom a zatvorte ju

Skontrolujte utesnenie celého systému riadenia

Vypnite motor

 • Stav hydraulického oleja musí po vypnutí motora stúpnuť /rešpektujte údaje od výrobcu/
 • Skontrolujte, ako ďaleko stúpol stav oleja nad značku maxima
 • Zopakujte postup odvzdušnenia, ak stav oleja stúpol po normatív 5mm /rešpektujte údaje od výrobcu / nad značkou maxima

Počas skúšobnej jazdy a po nej skontrolujte stav hydraulického oleja

Pri zapnutom motore naplňte vyrovnávaciu nádrž až po značku maxima /2/ s čerstvým hydraulickým olejom